Terminy Światłowodowe

Terminy Światłowodowe

terminy techniczne

Słownik Światłowodowy

Tłumienie

Współczynnik tłumienia

 

Terminy Techniczne

Tłumienie
Zmniejszenie wielkości sygnału optycznego pomiędzy dwoma punktami, wyrażone w dB. Znane również, jako straty.
Współczynnik tłumienia
Tłumienie na jednostkę długości, wyrażone dB/km.
Czas uśredniania
Wszystkie reflektometry optyczne tworzą przebieg przez uśrednianie sygnałów odbieranych z badanego światłowodu. Im wyższa liczba próbek jest użyta do uśrednienia tym mniej szumu pozostaje na przebiegu.
Pomiar dwukierunkowy
Wynik pomiaru otrzymany przez uśrednianie przebiegu OTDR’a uzyskanego z obu końców światłowodu. Użyteczny do korekcji błędów pomiarów strat powodowanych przez zespolenie różnych światłowodów.
Kanał
Patrz „Kanał światłowodu”
Punkt konsolidacji
Miejsce, gdzie kilka różnych światłowodów są połączone w jeden kabel.
Martwa strefa
Odległość następująca po przypadku odbicia, na przykład, na przebiegu rozproszenia wstecznego do powrotu do jego nominalnej wartości z daną niedokładnością.
Światłowód rozbiegowy (martwej strefy
Patchcord podłączony do OTDR’a, który ma długość większą niż martwa strefa OTDR’a.
Decybel (dB)
Stosunek pomiędzy dwoma mocami optycznymi, definiowany, jako \(10 \log_{10} \frac{P1}{P2}\) dB
Zakres dynamiczny
Stosunek sygnału rozproszenia wstecznego na bliskim końcu światłowodu do poziomu szumu, wyrażona w dB. Patrz „Zakres pomiarowy”.
Przypadek
Jakikolwiek brak ciągłości na przebiegu OTDR’a powodowany przez złączkę, przerwę lub obszar innych strat. Czasami są nazywane, jako „osobliwości” w światłowodzie.
Łącze światłowodowe
Dowolne połączenie światłowodowe pomiędzy dwoma interfejsami sieciowymi. Łącze może zawierać jedną lub więcej spoin, złączek i może być wykonane z jednego lub więcej odcinków kabla.
Próg alarmowy
Minimalny poziom sygnału, który jest wymagany do prawidłowej pracy urządzenia lub systemu. Jeśli poziom sygnału spada poniżej progu alarmowego, system może generować alarm lub ostrzeżenie.
Moc optyczna
Całkowita ilość energii świetlnej przekazywanej przez światłowód, zazwyczaj mierzona w miliwatach (mW) lub w decybelach względem 1 miliwata (dBm).
Odcinek światłowodu
Pojedyncza długość światłowodu, która łącznie z innymi odcinkami, tworzy łącze światłowodowe. Jest wyposażone w złączkę na każdym końcu, ale nie zawiera żadnych złączek na swojej długości.
Przypadek Fresnela
Odbicie światła od granicy szkło-powietrze takie, jakie jest w złączce lub przerwie światłowodu.
Gainer (przyrost)
Pozornie ujemne straty (przyrost) na spawie powodowane przez wyższy współczynnik rozproszenia wstecznego.
Indeks grupowy
Współczynnik szybkości światła w próżni do prędkości światła w światłowodzie.
Praca w półdupleksie
Okablowanie poziome (lub magistrala)
Część okablowania LAN, która łączy połączenie poziome z gniazdem centrali telekomunikacyjnej.
Węzeł połączenia poziomego
Miejsce zawierające patch panel do podłączenia okablowania poziomego do, na przykład, magistrali poziomej.
Straty wtrącone
Straty powodowane przez komponent taki, jak złączka lub łącznik.
LAN
Patrz „Sieć lokalna (LAN)”.
Łącze
Patrz „Łącze światłowodowe”.
Straty makrozagięciowe
Straty w wielomodowym światłowodzie powodowane przez zagięty światłowód z promieniem mniejszym niż około centymetr.
Główny węzeł w budynku
Miejsce zawierające patch panel do podłączenia okablowania pionowego, na przykład magistrala osiedlowa.
Zakres pomiarowy
Maksymalne tłumienie, które może być tolerowane pozwalając jeszcze ciągle na pomiar przypadku z daną niedokładnością, wyrażoną w dB. Patrz zakres dynamiczny.
Straty mikrozagięciowe
Straty w wielomodowym światłowodzie powodowane przez zniekształcony światłowód w skali sub-milimetrowej, na przykład, naprężenia kabla.
Mod
Ścieżka światła podróżująca pod odosobnionym kątem propagacji. Wielomodowy światłowód może przenosić kilkaset indywidualnych modów.
Grupa modu
Grupa modów mająca taki sam wskaźnik grupowy. Wielomodowy światłowód może mieć około dwudziestu grup modów.
Patchcord kondycjonujący mod
Światłowodowy patchcord, który zapewnia kilka modyfikacji do dystrybucji modów wstrzykniętych do niego. Patrz „Filtrowanie modów” i „Scrambling modów”.
Filtrowanie modów
Sposób preferencyjnego tłumienia pewnych grup modów w celu osiągnięcia, na przykład, zrównoważonego stanu dystrybucji. Często wykonywany przez owijanie światłowodu dookoła karkasu o danej średnicy.
Rozrywanie (scrambling) modów
Sposób przekazywania mocy pomiędzy modami w światłowodzie. Często wykonywana przez połączenie różnych typów światłowodu w jednym patchcordzie i przez mechaniczne odkształcenie.
Odległość optyczna
OTDR mierzy długość światłowodu poprzez pomiar czasu podróżowania impulsu światła w światłowodzie. Stąd wszystkie odległości są odnoszone do „odległości optycznej” ponieważ zależą one od prędkości światła w konkretnym światłowodzie. Patrz wskaźnik grupowy.
Optyczne straty powrotu
Całkowita ilość światła odbitego przez kanał światłowodu, wyrażona w dB.
Reflektometr optyczny (OTDR Optical Time Domain Reflectometer)
Przyrząd pomiarowy, który wprowadza impuls światła do światłowodu i mierzy ilość światła rozproszonego przez światłowód, jako funkcja Odległości Optycznej. Używany do pomiarów tłumienia światłowodu oraz złączek i spawów oraz do diagnozowania uszkodzeń.
Patchcord
Odcinek kabla światłowodowego z wtykami na każdym końcu, używany do podłączenia urządzeń końcowych, jak np. komputera, do sieci LAN. Patchcord światłowodowy jest również używany do podłączenia OTDR’a do badanego światłowodu.
Przełącznica światłowodowa (Panel światłowodowy)
Tablica ze złączkami światłowodowymi używana do łączenia ze sobą odcinków światłowodów lub do podłączania urządzeń końcowych.
Rozproszenie Rayleigh’a
Rozproszenie światła nieodłączne dla wszystkich światłowodów. We włóknie światłowodu część tego rozproszonego światła jest kierowane w kierunku wstecznym poprzez do OTDR. To rozproszone światło jest mierzone przez OTDR i daje charakterystyczny przebieg rozproszenia wstecznego dla światłowodu.
Reflektancja
Pomiar światła odbitego przez pojedynczy przypadek w światłowodzie, wyrażony w dB.
Odcinek (Segment)
Patrz „Odcinek światłowodu”.
Praca w simpleksie
Praca w której transmisja występuje w jednym i tylko jednym przydzielonym kierunku.
Spaw
Stałe połączenie pomiędzy dwoma włóknami światłowodu wykonane przez stopienie ze sobą końców włókna używając wyładowań elektrycznych.
Nadbiegówka Tailcord (patchcord końcowy)
Patchcord dołączony do oddalonego końca światłowodu i mierzony przez OTDR. Patchcord końcowy jest wymagany do pomiaru strat złączki na końcu łącza światłowodowego.
Gniazdo telekomunikacyjne
Stałe gniazda przyłączowe, gdzie kable poziome są dołączone do zacisków, dostarczając interfejs dla pomieszczeń roboczych.
Okablowanie pionowe (magistrala)
Część okablowania LAN, która łączy węzły okablowania poziomego z głównym węzłem budynku.
Okablowanie pomieszczeń roboczych
Okablowania, które łączą gniazdo telekomunikacyjne z urządzeniem końcowym.
Urządzenie końcowe
Sprzęt użytkownika taki, jak komputer, który jest podłączony do gniazda ściennego poprzez kartę interfejsu sieciowego i patchcord.

 

Skontaktuj się w tej sprawie - 603 22 88 90, pomiarysieci@pomiarysieci.pl

ul. Friedleina 4-6/121|30-009 Kraków|603 22 88 90|12 632 74 10|Ratio Technika Sieciowa Sp. z o.o.